Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, verkopen en leveringen alsmede op al onze overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook. Klanten gaan automatisch akkoord met de algemene voorwaarden wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze bedrijfsdiensten of website.
1.2. Een eventuele (eerdere) verwijzing door de wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.
1.3. Wij behouden ons het recht voor de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat wij onze cliënten van de wijziging in kennis hebben gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
1.4. Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Offertes

2.1. Al onze offertes en prijsnoteringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Afbeeldingen, tekeningen en specificaties van de door ons in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn voor ons niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wij te bieden hebben.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij deze schriftelijk hebben aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan zijn begonnen, dan wel door toezending aan de koper van de op de koop betrekking hebbende factuur.
3.2. Mondelinge toezegging door en afspraken met onze ondergeschikten binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4 -Levering

4.1. Opgegeven levertijden zullen door ons zoveel mogelijk worden nagestreefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk ingebreke te worden gesteld.
4.2. Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. De koper ontvangt hierover een bericht. De koper is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij ons daarvan binnen 8 dagen na ons bericht, in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door koper niet kunnen worden gemaakt.

Artikel 5 – Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro's uitgedrukt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2. Als prijzen gelden de prijzen geldend op de dag van de levering.
5.3. Het transport is voor rekening en risico van de koper. Orders boven € 500,00 netto, exclusief BTW worden door ons franco, doch voor risico van de koper, afgeleverd per de door ons te bepalen goedkoopste gelegenheid. Indien de koper een andere wijze van aflevering wenst dan bij ons gebruikelijk, zullen de eventueel hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 6 – Betaling

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overgekomen, dienen onze facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie, betaald te zijn. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
6.2. Wij zijn gerechtigd te allen tijde constante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen.
6.3. De door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.4. Indien wij een of meer vorderingen op koper bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten, zal de betaling die van koper wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van de vorderingen.
6.5. Ingeval de koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper vanaf de vervaldatum aan verkoper een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.


Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van alle door ons verkochte producten blijft bij ons zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan aan zolang koper de vorderingen van ons wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten.
7.2. In aanvulling op het in artikel 7.1. genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ons een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons uit welke hoofde dan ook.
7.3. De koper is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigenkom van ons bewaren.
7.4. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de koper is overgegaan, mag deze het product niet verpanden aan een derde nog enig ander recht daarop verlenen. Het is de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
7.5. Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of wij goede grond hebben dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Koper is verplicht ons of een door ons aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.


Artikel 8 – Garantie

8.1. Wij verlenen voor de door ons geleverde producten dezelfde garantie, als ons door onze leveranciers wordt gegeven. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door onze leverancier gestelde garantietermijnen.
8.2. De garantie houdt in dat wij de producten opnieuw zullen leveren. De garantie verplicht ons niet tot creditering van factuurbedragen over te gaan.
8.3. Op alle werkzaamheden aan velgen wordt geen garantie gegeven. Hieronder vallen ook laswerkzaamheden, aanpassingen aan naafgaten, oppervlaktebehandelingen en overige reparaties.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Onverminderd de garantiebepalingen sluiten wij iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, of onze werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.
9.2. Wij gaan zo voorzichtig mogelijk om met de velgen, banden en/of andere objecten die we innemen.
9.3. Een auto langsbrengen en/of achterlaten is geheel op eigen risico.
9.4. Het uitvoeren van werkzaamheden of andere handelingen aan ingenomen producten is geheel voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook.


Artikel 10 – Klachten

10.1. Klachten naar aanleiding van onze facturen of terzake van uitwendig waarneembare gebreken van de door ons geleverde producten dienen bij ons 14 dagen na ontvangst van de factuur c.q. de producten te zijn ingediend.
10.2. Klachten terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken van onze producten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 14 dagen na het ontstaan en binnen de garantietermijn te geschieden.


Artikel 11 – Retourzending en annuleringen

11.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde kunnen de door ons geaccepteerde orders niet worden geannuleerd en de door ons geleverde producten niet worden teruggenomen of geruild.
11.2. Nooit zal een annulering, terugneming of ruiling in aanmerking komen bij producten die bij ons niet voorradig waren (zijn) en producten die speciaal voor de koper zijn gekocht.
11.3. Retourzendingen dienen franco aan ons te geschieden. Het risico voor de producten tijdens transport is voor de koper.
11.4. De retourzendingen dienen vergezeld te gaan van de toegezonden factuur, met vermelding van reden van de retourzending.
11.5. Het transport voor de eventueel in ruil voor de geretourneerde producten te geschieden leveranties is voor rekening en risico van de koper.


Artikel 12 – Creditering

12.1. Creditnota’s welke betrekking hebben op de door de koper retour gezonden producten, worden berekend volgens op de datum van de creditering geldende prijzen en kortingen. Het bedrag van de creditnota zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag van de hierop betrekking hebbende factuur.
12.2. De koper zal ons voorts 10% van het oorspronkelijke netto factuurbedrag betrekking hebbende op aan ons geretourneerde producten verschuldigd zijn in verband met de retournering van de producten.
12.3. Het bepaalde in het voorafgaande artikellid: van overeenkomstige toepassingen zijn op door ons teruggenomen producten ingevolge het artikel 7 vermelde eigendomsvoorbehoud.


Artikel 13 – Beëindiging

13.1. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de overeenkomst met koper in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid jegens koper met directe ingang ontbinden indien koper een of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten jegens ons niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien bij in surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien hij tot liquidatie van zijn zaken overgaat of indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van de koper terzake substantiële schulden of indien bij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.
13.2. Ingeval van het vorige artikellid zijn wij gerechtigd de producten waarop eigendomsvoorbehoud ligt, terug te nemen alsmede zijn wij gerechtigd het door ons verschuldigde in eenmaal op te eisen, onverminderd te overige aan ons toekomende rechten zoals ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de producten door ons.


Artikel 14 – Overmacht

14.1. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd te onze keuze en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van onze onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, personeelsgebrek, transport moeilijkheden, brand, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek, leverancier, belemmerde overheidsmaatregelen en in het algemeen ernstige storingen in ons bedrijf. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie wij de producten betrekken of plegen te betrekken mochten voordoen.


Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen, betrekking hebbende op, voorvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank dienen te worden behandeld door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.